Thuộc Bộ: 言[NGÔN, NGÂN] 侖[LÔN]
Âm ON : ロン
Âm KUN :
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Ngôn cộng luân là ngôn luận