Thuộc Bộ: 言[NGÔN, NGÂN] 者[GIẢ]
Âm ON : ショ
Âm KUN : もろ
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Học giả nói ngôn từ cho các chư hầu