Thuộc Bộ: 言[NGÔN, NGÂN] 冓[CẤU]
Âm ON : コウ
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
CẤU (冓) là phòng kín. Ngồi trong nơi kín đáo dùng NGÔN từ GIẢNG giải cho nhau điều hay lẽ phải