Thuộc Bộ: 言[NGÔN, NGÂN] 戠[]
Âm ON : シキ
Âm KUN : し.る しる.す
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Người có học THỨC là người chỉ cần Nghe NÓI QUA là hiểu