Thuộc Bộ: 敬[KÍNH] 言[NGÔN, NGÂN]
Âm ON : ケイ
Âm KUN : いまし.める
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Ngôn từ kính trọng là lời cảnh báo