Thuộc Bộ: 言[NGÔN, NGÂN] 義[NGHĨA]
Âm ON : ギ
Âm KUN :
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Họ đang thảo luận nếu nó là đúng (良) hay không.