Thuộc Bộ:
Âm ON : ショウ ゾウ
Âm KUN : かたど.る
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Đắp TƯỢNG hình đầu Muỗi thân Lợn

KANJI LIÊN QUAN