Thuộc Bộ: 化[HÓA] 貝[BỐI]
Âm ON : カ
Âm KUN : たから
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Tiền hoá thành hàng