Thuộc Bộ: 貝[BỐI]
Âm ON : セキ
Âm KUN : せ.める
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Làm Chủ phải có TRÁCH nhiệm với đồng Tiền