Thuộc Bộ: 罒[VÕNG] 貝[BỐI]
Âm ON : バイ
Âm KUN : か.う
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Chúng tôi sử dụng để sử dụng vỏ (贝) để mua các thứ, bây giờ chúng tôi sử dụng hóa đơn.

KANJI LIÊN QUAN