Thuộc Bộ: 代[ĐẠI] 貝[BỐI]
Âm ON : タイ
Âm KUN : か.す か.し- かし-
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Thay vì (代) anh ấy, tôi sẽ cho vay bạn tiền (cho bạn vay tiền)

KANJI LIÊN QUAN