Thuộc Bộ: 弗[PHẤT] 貝[BỐI]
Âm ON : ヒ
Âm KUN : つい.やす つい.える
Cấp độ : N3
Cách nhớ
chữ Phất giống bếp nướng. Bối là tiền =>> dùng bếp nướng điện rất PHÍ tiền điện 費

KANJI LIÊN QUAN