Thuộc Bộ: 次[THỨ] 貝[BỐI]
Âm ON : シ
Âm KUN :
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Có tiền rồi tiếp đến sẽ đầu TƯ