Thuộc Bộ: 貝[BỐI]
Âm ON : サン
Âm KUN : たす.ける たた.える
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Chúng tôi đánh giá cao người chồng người đã mang lại động vât có vỏ(貝) lớn.