Thuộc Bộ: 尚[THƯỢNG] 貝[BỐI]
Âm ON : ショウ
Âm KUN : ほ.める
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Nhân Viên đội Mũ lên nhận THƯỞNG