Thuộc Bộ: 貝[BỐI]
Âm ON : ケン
Âm KUN : かしこ.い
Cấp độ : N2
Cách nhớ
kẻ bề tôi(臣) lại(又) nhận được tiền(貝) thưởng vua ban cho chắc chắn là hiền thần(賢)