Thuộc Bộ: 土[THỔ, ĐỘ, ĐỖ]
Âm ON : セキ シャク
Âm KUN : あか あか- あか.い あか.らむ あか.らめる
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Bạn đưa đất (土) trên ngọn lửa để làm những viên gạch đỏ

KANJI LIÊN QUAN