Thuộc Bộ: 走[TẨU] 己[KỈ]
Âm ON : キ
Âm KUN : お.きる お.こる お.こす おこ.す た.つ
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Tôi sẽ chạy(走) bởi vì tôi thức dậy muộn.

KANJI LIÊN QUAN