Thuộc Bộ: 走[TẨU] 召[TRIỆU]
Âm ON : チョウ
Âm KUN : こ.える こ.す
Cấp độ : N2
Cách nhớ
chân TẨU MIỆNG ngậm DAO thật là SIÊU

KANJI LIÊN QUAN