Thuộc Bộ: 走[TẨU] 戉[]
Âm ON : エツ オツ
Âm KUN : こ.す -こ.す -ご.し こ.える -ご.え
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Chạy qua vách núi là tới nc Việt

KANJI LIÊN QUAN