Thuộc Bộ: 口[KHẨU]
Âm ON : ソク
Âm KUN : あし た.りる た.る た.す
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Căng chân của bạn lên và chạy.