Thuộc Bộ: 足[TÚC] 亦[DIỆC]
Âm ON : セキ
Âm KUN : あと
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Bước chân đỏ để lại vết tích của máu (conan)

KANJI LIÊN QUAN