Thuộc Bộ: 足[TÚC] 各[CÁC]
Âm ON : ロ ル
Âm KUN : -じ みち
Cấp độ : N3
Cách nhớ
CÁC là mỗi, một. TÚC là chân. LỘ là đường. Ngày xưa những con đường mòn hình thành là do có dấu chân con người đi lại mỗi ngày.

KANJI LIÊN QUAN