Thuộc Bộ:
Âm ON : シン
Âm KUN : み
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Về già Tự THÂN mình phải chống Gậy đi chơi

KANJI LIÊN QUAN