Thuộc Bộ: 車[XA] 欠[KHIẾM]
Âm ON : ナン
Âm KUN : やわ.らか やわ.らかい
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Xe Không có nên đi bộ cho nhuyễn chưn