Thuộc Bộ: 車[XA] 圣[THÁNH]
Âm ON : ケイ
Âm KUN : かる.い かろ.やか かろ.んじる
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Đèn ô tô(車) sẽ bật nếu bạn đẩy nó bằng tay của bạn

KANJI LIÊN QUAN