Thuộc Bộ: 朮[TRUẬT]
Âm ON : ジュツ
Âm KUN : の.べる
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Thuật lại đường đi ra hồ

KANJI LIÊN QUAN