Thuộc Bộ: 束[THÚC, THÚ]
Âm ON : ソク
Âm KUN : はや.い はや- はや.める すみ.やか
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Tôi đã chuyển(束) bó hoa một cách nhanh chóng

KANJI LIÊN QUAN