Thuộc Bộ: 告[CÁO, CỐC]
Âm ON : ゾウ
Âm KUN : つく.る つく.り -づく.り
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Báo cáo đc chuyển đi để mọi người cùng chế tạo

KANJI LIÊN QUAN