Thuộc Bộ: 尸[THI] 羊[DƯƠNG]
Âm ON : チ
Âm KUN : おく.れる おく.らす おそ.い
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Một trong những con cừu(羊) đã nghỉ lại và trở về muộn

KANJI LIÊN QUAN