Thuộc Bộ: 袁[VIÊN]
Âm ON : エン オン
Âm KUN : とお.い
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Vào thứ bày(土),tôi đi xa.

KANJI LIÊN QUAN