Thuộc Bộ:
Âm ON : テキ
Âm KUN : かな.う
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Ngta luôn thích đứng quanh những con đường cũ vì thấy phù hợp

KANJI LIÊN QUAN