Thuộc Bộ: 氵[THỦY] 酉[DẬU]
Âm ON : シュ
Âm KUN : さけ さか-
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Nước tốt sẽ làm nên rượu tốt