Thuộc Bộ:
Âm ON : キン コン ゴン
Âm KUN : かね かな- -がね
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Mọi người nói rằng có vàng ở dưới núi

KANJI LIÊN QUAN