Thuộc Bộ: 金[KIM] 失[THẤT]
Âm ON : テツ
Âm KUN : くろがね
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Sắt bị mất(失) giá trị của nó nếu so sánh với vàng(金).

KANJI LIÊN QUAN