Thuộc Bộ: 金[KIM] 広[QUẢNG]
Âm ON : コウ
Âm KUN : あらがね
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Chỗ rộng có nhiều kim loại là nơi có khoáng sản

KANJI LIÊN QUAN