Thuộc Bộ: 金[KIM] 同[ĐỒNG]
Âm ON : ドウ
Âm KUN : あかがね
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Đồng và vàng giống nhau đều là kim loại

KANJI LIÊN QUAN