Thuộc Bộ: 金[KIM] 兌[ĐOÁI]
Âm ON : エイ
Âm KUN : するど.い
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Kim loại muốn là anh thì phải thuộc loại sắc bén

KANJI LIÊN QUAN