Thuộc Bộ: 門[MÔN] 才[TÀI]
Âm ON : ヘイ
Âm KUN : と.じる と.ざす し.める し.まる た.てる
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Một người đóng cái cổng(門).

KANJI LIÊN QUAN