Thuộc Bộ: 艮[CẤN]
Âm ON : ゲン
Âm KUN : かぎ.る かぎ.り -かぎ.り
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Lương thực bị Giới hạn bới bức tường

KANJI LIÊN QUAN