Thuộc Bộ: 完[HOÀN]
Âm ON : イン
Âm KUN :
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Họ đã khỏe (良) và rời bệnh viện ( tổ chức ) để về nhà.

KANJI LIÊN QUAN