Thuộc Bộ: 禺[NGU]
Âm ON : グウ
Âm KUN : すみ
Cấp độ : N2
Cách nhớ
NGU gì mà phải Lung NGUNG trong XÓ

KANJI LIÊN QUAN