Thuộc Bộ: 隹[CHUY]
Âm ON : ザツ ゾウ
Âm KUN : まじ.える まじ.る
Cấp độ : N3
Cách nhớ
9 con chim đậu trên cây nhìn rất là hỗn TẠP

KANJI LIÊN QUAN