Thuộc Bộ:
Âm ON : ウ
Âm KUN : あめ あま- -さめ
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Chữ kanji này được tạo ra từ mây và những giọt mưa

KANJI LIÊN QUAN