Thuộc Bộ: 雨[VŨ, VÚ]
Âm ON : セツ
Âm KUN : ゆき
Cấp độ : N3
Cách nhớ
"Mưa(雨)?"."Không,sờ đi.Nó là tuyết"

KANJI LIÊN QUAN