Thuộc Bộ: 青[THANH] 争[TRANH, TRÁNH]
Âm ON : セイ ジョウ
Âm KUN : しず- しず.か しず.まる しず.める
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Sau khi chiến đấu(争),bầu trời trở nên xanh(青) và địa điểm trở nên yên lặng

KANJI LIÊN QUAN