Thuộc Bộ:
Âm ON : メン ベン
Âm KUN : おも おもて つら
Cấp độ : N3
Cách nhớ
MẶT thì ở dưới đầu và bao gồm MIỆNG và MẮT

KANJI LIÊN QUAN