Thuộc Bộ: 立[LẬP] 日[NHẬT, NHỰT]
Âm ON : オン イン -ノン
Âm KUN : おと ね
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Khi mặt trời(日) mọc,người đang đứng(立) và tạo ra âm thanh

KANJI LIÊN QUAN