Thuộc Bộ: 丁[ĐINH, CHÊNH, TRANH] 頁[HIỆT]
Âm ON : チョウ
Âm KUN : いただ.く いただき
Cấp độ : N3
Cách nhớ
thằng đỉnh cắt đầu đinh

KANJI LIÊN QUAN