Thuộc Bộ: 川[XUYÊN] 頁[HIỆT]
Âm ON : ジュン
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Nước lúc nào cũng chẩy THUẬN chiều từ ĐẦU (thượng nguồn) dòng sông

KANJI LIÊN QUAN